Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen Hjelp til nye Bibel-lesere! Påske Hva skal jeg lese når... Vegen gjennom Bibelen Bibelquiz Andakten Bibelske helligdager Studiebibel på nett Guds ord Erevna Kristi himmelfartsdag Bibellesing 2 Pinse Shavout Bibellesing 1 Bibellesing 3 Trær i Bibelen Bibellesing 4 Bibelundervisning BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Å lese i Bibelen > Andakten

Andakten - Bibel og bønn

Andakt - menes en stille stund med Gud - og med Jesus Kristus. Der Han i og gjennom Bibelen får tale til hjertet og tanker. Og gi lys, mat og næring til sjelen, til livet vårt.  Slå opp skriftstedene selv i egen Bibel. Be! Les! Tenk! Ta vare på!

 ..

Bønnen Jesus lærte disiplene å be:

Fader vår

Fader Vår. Du som er i himmelen.

Helliget vorde ditt navn.

Komme ditt rike.

Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

 Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.

 Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet. 

 Amen

.

Klippe - fjellgrunn, sikkert fundament - skjulested - tilfluktsted:

En bønnesang om og til Klippen Kristus

Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg! La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god! 

"> .

Med min egen møye jeg Ei din lov oppfyller, nei! Ble min iver aldri matt, Gråt jeg både dag og natt, Syndens flekker er dog der, Kun i deg min frelse er.

Intet godt jeg bringer deg. Til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber. Hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til dit blod, Rens meg, Frelser, i den flod.

.

Kristi himmelfartsdag - og gjenkomst:

Baruch Haba BeShem Adonai Yeshua HaMessiach Ben Elohim Melech Yisrael Hosannah Ben David Jesus kom - Kristi himmelfartsdag - Jesus kommer snart igjen!

Blir du med når Jesus kommer igjen?

Vend om til han - forlik deg med Gud, og få syndenes forlatelse i Jesu navn ved å ta imot Jesus nå! Han kjøpte deg fri da han tok straffen for din synd på korset - på Golgata i Jerusalem, Israels land. (Har du ingen synd?) 

Jesus elsker deg, han leter og kaller på deg. La Han komme inn i hjertet nå!

 

.

I stedet for deg: Jesus Kristus tok Guds dom og straff for dine synder

”Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: ”Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?” Matt,27,46

Med ordene fra salme 22 ropte Jesus sin dypeste smerte ut.
Han er forlatt av Gud.
La oss bøye oss i støvet for dette ordet!
Her opphører all mulighet for deg og meg for å oppfatte Guds hemmeligheter med våre tanker.

Jesus var Guds sønn fra evighet.
Han var også sant menneske.
Og her roper han, at han er forlatt av Gud, sin far i Himmelen.

Vi forstår det ikke. Men over en åpen Bibel ser et Guds barn, hva vår frelse har kostet.
Guds egen Sønn gikk inn under vredens dom for vår skyld.
Dette er forsoningens hemmelighed: Jesus bar straffen i vårt sted.
Den førte Jesus så dybt ned, at han måtte rope:
”Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig?”

Det var deg og meg, som skulle ha stått for Guds vredes dom. Den som for alvor har møtt Gud i hans ord, har møtt ham på en slik måte, at han ble en fortapt synder overfor Gud – kun en slik sjel aner litt av den gru det er å bli evig forlatt av Gud, overgitt til hans vredes dom og straff.
Den stilling skulle vi ha stått i. Det ville ha vært en rettferdig dom.

Men Jesus gik inn under dommen i ditt og mitt sted.
"Han ble en forbannelse for vår skyld” (Gal. 3,13).

Han ble forlatt av Gud, for at du og jeg aldri skulle bli forlatt av Gud. Ikke i fristelsen og anfektelsen, ikke i livets hardeste kamp, ikke i dødens nød og strid vil vi bli forlatt av Gud – og ikke i fortapelsens evige mørke.
Jesus tok straffen på seg.

Så er det da ikke noen sjel som behøver å bli forlatt av Guds nåde og barmhjertighet.
For nå indbyr Guds ord oss til å lytte til dette evangelium om frelse ved Jesu blod.
Og den som tror Sønnen, har evig liv.
Derfor bør ingen lukke seg ute fra ham i vantro.
Du som leser dette;  vend deg til ham i dag i omvendelse og tro, dersom du ikke har gjort det før.

La oss takke ham for hans frelsergjerning og legge oss ned for korsets fot i tilbedelse

.(av Carl Fr. Wisløff, andaktsboken Daglig brød. Hentet fra Nytt i natten)

.

Soning og tilgivelse

"- Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt” (Heb 9,22).
Budskapet om soning ved blod går som en rød trå gjennom hele Bibelen. Da de første menneskene syndet, måtte et dyr late sitt liv for å iføre menneskene en kledning. Da israelittene skulle dra ut av Egypt, skulle hver familie slakte et lyteløst lam og stryke blodet på dørstolpene og den øverste dørbjelken. Da dødsengelen så blodet, gikk han forbi. [....]

På den store forsoningsdagen gikk ypperstepresten inn i det aller helligste og stenket blod på nådestolen og foran nådestolen til soning for seg selv og folket, for som Herren sier: ”For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder” (3. Mos 16,30).

Utgytelsen av blod av bukker og okser skulle lære folket på en forbildelig måte at det måtte soning til. For Gud er en hellig Gud som ikke tåler synd og misgjerninger. Men det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder, sier Skriften (Heb 10,4).

Derfor kom Sønnen til jord i menneskers skikkelse for å utføre Guds vilje. Han ble vår yppersteprest. Ikke lik de andre yppersteprestene som først måtte bære fram offer for sine egne synder og deretter for folket. Men han var hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene (Heb 7,26). Derfor var han ikke en yppersteprest som hvert år måtte gå inn i det alle helligste med blod, men Guds ord sier:

”Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning” (Heb 9,12).

[...]

Påskens budskap er budskap om soning, forsoning, syndenes forlatelse og rettferdiggjørelse ved tro for alle mennesker. Salige er de som tar imot frelsen i Jesus Kristus!

.

Les hele andakten her  (Olav Hermod Kydland, Bibelsk tro - Fra Nytt i natten)

.

Du er dyrt kjøpt!

”Dere er dyrt kjøpt”! 1. Kor 6,20; 7,23.

...Denne undringen er Guds barns store mysterium. Hvordan kunne himmelens Gud betale en så høy pris for å frelse meg. Hvilken verdi fant han i en fallen skapning, opprørsk og fiendsk, uren og forkommen, syndfull og fordervet. Det er vanskelig å forstå.

Prisen var så overveldende. Skaperen ble en skapning. Den usynlige ble synlig. Han som er alle tings opphav, ble et foster i mors liv, ble født, vokste opp og døde. Han som bærer alle ting ved sin krafts ord, segner under byrden av en korsbjelke. Han som er selve Livet, bøyer sitt hode og dør. Han som eier hele himmelens tilbedelse, går inn under hele verdens syndeskyld og skam. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss.

Les hele andakten her  (Av Kjell Dahlene, Bibelsk tro. Fra nytt i natten)

.

.

Ledestjernen

Bibelen Guds Ord er vår ledestjerne til Frelsen: Jesus

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor sier Gud Herren til sin tjener Messias:

"...han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningene, for at min frelse må nå til jordens ende" (Jes. 49,6)

Dette verset er en del av en profeti om Messias - en profeti som Gud gav gjennom profeten Jesaia. Denne profetien, sammen med tre andre Messias-profetier, kalles ofte for "Sangene om Herrens tjener". Det er Guds Messias som taler i disse sangene.

Verset sier at Gud - Faderen - vil gjøre sin tjener til et lys for hedningene. Med hedninger, menes i Bibelen alltid - alle folkeslag som ikke er jøder.

Hvorfor vil Gud gjøre sin tjener - Messias - til lys for hednigene?

Jo, for at hans frelse skal nå til jorden ende!

Gud vil at alle mennesker - både jøder og hedninger - skal bli frelst.

"...han sier: Det er for lite at du er min tjener...".  "Han sier" - det er Gud Faderen som taler.

Til hvem sier Gud Faderen dette? Hvem er "Du"?

"Du" er Guds Sønn, Jesus! Her er det Faderen som taler til Sønnen! Gud Fader ber/sier til Sønnen at han skal være Faderens tjener - ikke bare for Jakobs stammer/Israel - men også for hedningene - Faderen skal gjøre Sønnen til et lys for hedningefolkene - for at Guds frelse skal nå ut til jordens ende!

I vers 3 sier Gud Faderen at "Du er min tjener, du er Israel, på deg vil jeg åpenbare min herlighet".

Messias, Guds Sønn - blir her kalt Israel - som er Guds tjener. Dette ser vi flere ganger i Bibelen: Guds Messias kalles Israel - og/eller sammenlignes med Israel, dvs det jødiske folket. Begge er tjenere for Gud!

Men når det gjelder Guds frelse, Herrens tjener - må bibelordet leses nøyaktig og bokstavelig: Her er det tale om en person, på samme vis som profetien i Jesaia kap 53.

I tillegg til at vi får vite at Gud vil gjøre sin frelse kjent for alle mennesker, får vi vite noe grunnleggende om Gud: Her åpenbarer Bibelordet for oss noe forunderlige og uforståelige med Gud. Gud er èn, og samtidig Faderen, Sønnen og Ånden! Den tre-enige Gud. Jf bl a 1 Joh 2,22-23.

I begynnelsen av kapittel 49 taler Sønnen til hedningefolk langt borte fra Israels land:

Hør på meg, fjerne kyster!....Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød"

Her referes til "min mor". Dette er jomfruen som er nevnt i Jesaia kap 7 vers 14.

Jomfru Maria, ved et under av Den hellige Ånd, unnfanget hun Jesus - og fødte Guds Sønn, Verdens lys og Frelseren til verden!

Dette var budskapet som gjeterne på markene ved Betlehem fikk høre av englekoret. De hørte budskapet og kom til krybben - og så barnet - Guds frelse. Det samme gjorde de vise menn: De fulgte stjernen - som viste dem veien til Jesus! De fikk vite av de skriftlærde i Jerusalem at i Skriften var det forutsagt at en konge - en Hersker som er fra evighet av - skulle bli født i/utgå fra Betlehem. Mika 5,1 flg 

GOLGATA

Kort om hva som hendte der - og hva det betyr:

De førte så Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata.

Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Joh. 19,17-18.

 ''

Han [Jesus] utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort idet han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene ogstilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol. 2, 14-15.

'''

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi fòr alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Jes. 53,5-6.

Kom_til_Golgata.jpg

Hør bibeltime fra Jesaias kap 53 om Herrens lidende tjener her 

(Bibeltime nr 4 av Jan Veiby fra BBIFs bibeluke september 2007 - emneoversikt her)


Guds regnemåte - Han som aldri regner feil

Jeg vet ikke hvor mange regnestykker jeg har rettet i min tid som lærer. Det er tusenvis. Mange har jeg satt en stor R på, andre har fått en G. For det meste er det ikke så farlig. Vi får sjanse til å rette opp resultatet neste time.

Bibelen presenterer en regnemester for oss. Det er Gud.

De regnestykkene Gud er opptatt av, er ikke addisjon eller multiplikasjon, men det er et regnestykke som gjelder din evighet.

Gud har et regnestykke for hvert menneske, også for deg.

Og så må vi huske dette: Det er ikke hva vi synes rimelig eller sannsynlig, som er fasit i Guds regnestykke. Nei, vi må lære hvordan Gud regner.

Det har han nemlig avslørt i sitt ord.

I Romerbrevet kapittel 4 finner vi uttrykkene "tilregnet" (for eksempel i vers 3) og "regnet" ( f eks i vers 9). 

Begge disse går tilbake til samme greske verb - LOGIZOMAI - som betyr telle, regne, kalkulere. 11 ganger opptrer dette verbet i kapittel 4.

Det flotte er at Romerbrevet 4 lærer oss hvordan Gud regner når det gjelder vår frelse. 

Og hvordan regner han så?

Vers 5: Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.

Gud regner slik: Den som tomhendt - uten egne gjerninger av noe sleg - kommer til Jesus Kristus, Guds Sønn, og tar imot det store frelsesverket han utførte langfredag og 1. påskedag, den personen regner Gud for å være rettferdig.

Og når Gud regner slik, trenger ingen være i tvil om evigheten. For Guds regnestykke er rett!

Derfor: Du som tror på Jesus: Gud regner deg for rettferdig, og porten til himmelen står åpen for deg.

Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu...

.

Beste hilsen

Per Sverre Bårdsen

..

****

Ren og rettferdig, himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nu.
Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu.
Å jeg er frelst og salig fordi Sønnen har gjort meg virkelig fri.
Fri i fra nøden, dommen og døden, amen, halleluja!

Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til meg, som fattedes alt.
Å måtte lide, kjempe og stride stod for mitt hjerte levende malt.
Men i min strid, min bedring og flid, fantes det bare avmakt og død.
Lammet har vunnet, blodet er runnet, amen, halleluja!

Å hvilken nåde midt i all våde: Kristus har kjøpt oss just som vi er!
Han måtte lide, kjempe og stride, han måtte stå mot helvedes hær.
Nu er vi frie – hør og gi akt: Synden på verdens Frelser er lagt!
Gud nu forkynner nåde for synder, amen, halleluja!


.


Hva vet du om "Betlehem"?

Beit Lechem

Mange vet nok at dette er en by som nevnes i Bibelen - i Det nye testamentet - i fortellingen om da Jesus Kristus ble født i en stall - en krybbe der. Bibelen sier at Betlehem var en by i Judea (Luk. 2,4), i Israels land.

Betlehem er kalt Davids by. Dette fordi den jødiske nasjonen for ca 1000 år før Kristus, hadde en konge - kong David som var født og oppvokst i Betlehem. 

Betlehem er en by i dag også. Fortsatt ligger Betlehem i Judea - i Israels land. Byen ligger litt sør for Jerusalem, Israels hovedstad.

Betlehem er historisk jødenes by, Kong Davids by. På grunn av verdens nasjoners urettferdige og ubibelske og sterke politiske press mot Israel, er Betlehem i dag styrt av palestinaarabere- av PLO/Fatah og ligger i område som media og verdens nasjoner uriktig kaller "Vestbredden".

Det som også er et faktum er at Betlehem før var en by dominert av kristne (palestina-) arabere. I dag har muslimske arabere totalt flertall. De fleste kristne har måttet flytte derfra pga islamsk press.

En viktig sak du kan tenke over er følgende: "Betlehem" er et hebraisk ord som betyr "brødhuset" (Bet=hus, lechem=brød). Opprinnelig var det nok her man lagret korn og laget brød/bakverk. Det var - og er jorder/åkrer rundtomkring som man dyrket korn.

I Tanakh (Gamle testamentet) står det at Gud skal sende sin frelse (Yeshua) Messias til Betlehem. Messias er av Davids hus - født inn i Israels kongeætt, men Messias er samtidig fra evighets dager.

Les profetien i Mika kp 5,1-3.  Dette visste Israels skriftlærde da de fortalte de vise menn fra østen hvor Messias skulle bli født - jødenes konge (Matt.2,1-12)

Betlehem betyr altså brødhuset.

Jesus Kristus ble født i Betlehem - i Davids stad - i brødhuset!

Skjønner du hva dette betyr? Også for deg?

Jesus er jøde - og av kongeslekt; av kong Davids slekt. Og Jesus er livets brød.

Har du funnet Ham - eller rettere:

Har du latt Jesus finne deg?

- og latt Ham få mette din sjel - og gitt deg liv, evig liv?

Dette livet er i Ham, dvs Jesus selv!

 Livets brød er

brødet fra Himmelen er

Jesus Kristus er 

Bibelen, Guds ord!

Jesus og Bibelen Guds ord er brødet fra himmelen.gif

Gud sendte sin frelse - Messias - fra himmelen ned til jorden, til oss mennesker til Israels land - til Betlehem, brødhuset. Da Israelsfolket gikk 40 år i ørkenen gav Gud dem brød, manna fra himmelen hver dag. Så kunne de få mat - og leve.

Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste. (Joh. 6.31-35)

Yeshua er det hebraiske navnet på Jesus (som er gresk versjon). Navnet betyr Guds frelse. Guds frelse er livets brød som Gud sendte fra himmelen til jorden.

Julehøytiden (engelsk: Christmas = Kristus-messe) skal minne oss om Gud som sendte sin frelse - vår frelser Jesus Kristus til jorden. Han kom for å frelse - for å ta straffen for våre synder på Golgata kors - og kjøpe oss fri, vi som var under lovens forbannelse.

Hyrdene på Betlehemsmarken gjorde som englene hadde sagt - de for til Betlehem og fant Jesus, den store gleden, Guds frelse! Himmelbrødet!

Hvor finner vi Jesus i dag?    

Må vi reise til Betlehem?

Hvor møter Jesus deg? Hvor lærer du å kjenne Jesus?

I Bibelen! I Guds ord! Les derfor Bibelen - og bli kjent i den. Gjem bibelordet i hjertet ditt - og i dine tanker! Guds ord er brødet fra himmelen, den åndelige mat som Gud gir deg!

Ta til deg Guds ord - gledesbudskapet om Guds frelse som kom hit ned første gang - til Betlehem.

I dag kan du komme til Jesus. Han er nær deg - i Bibelen. Guds ord er levende. Jesus lever - og han ser til deg og kaller på deg nå.

Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det! 

(Luk.1,68)

 .

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor sier Gud Herren til sin tjener, Messias:

"Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningene, for at min frelse må nå til jordens ende." (Jes. 49,6)

Flere andakter, bibelvers og stykker til ettertanke og bønn her.

Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!