Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen Hjelp til nye Bibel-lesere! Påske Hva skal jeg lese når... Vegen gjennom Bibelen Bibelquiz Andakten Bibelske helligdager Studiebibel på nett Guds ord Erevna Kristi himmelfartsdag Bibellesing 2 Pinse Shavout Bibellesing 1 Bibellesing 3 Trær i Bibelen Bibellesing 4 Bibelundervisning BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Å lese i Bibelen > Bibellesing 1

 

Bibelgjennomgang over tekstene på 6.søndag etter påske 2010.

Tekster: Johs 17,18-26………..Sak 14,7-9…………Ef 4,1-6.

Evangelieteksten i dag er siste del av Jesu yppersteprestelige bønn. Epistelteksten fra Efeserbrevet 4 handler om å vandre som lysets barn, og GT-teksten viser fram til en tid da Herren skal bli konge over hele jorden.

Bønn: Jesus, se i nåde til oss i dag, amen.

Vi skal høre evangelieteksten fra Johannes 17,18-26.

Når noen skal løpe på et friidrettsstevne, sier vi gjerne : Innta plassene. Her passer det å si: Innta Maria-plassen ! For nå skal vi lytte til hva Jesus har å si.

Johs 17:18 Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. 19 Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. 20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,

21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. 22 Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, 23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.

24 Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg. 26 Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem."

Det er ikke noen liten sak å få lov til å lytte til Jesu egne ord. Han har nå holdt sin avskjedstale med disiplene, det er kvelden før korsfestelsen. Avskjedstalen avsluttes med bønn, og vi har nettopp hørt slutten av denne bønnen. Her er interessante saker å merke seg.

Jesus nevner først i dette avsnittet at han har utsendt sine til verden, likesom Faderen har utsendt Sønnen til verden.

Jesus ble sendt til verden i et bestemt ærende. Han skulle komme og ta på seg verdens synd, betale den og åpne himmelveien. Dette var det bare Jesus som kunne gjøre. Disiplene ble ikke utsendt for å sone verdens synder, men for å fortelle verden at Jesus har gjort det. Disiplene skulle forkynne budskapet om ham, slik at mennesker kommer til tro og blir frelst.

Og så i vers 19 møter vi ham som tar hele ansvaret.

Jeg helliger meg for dem. Hva betyr det? Mange oversettere forstår dette slik at Jesus innvier seg selv som et hellig offer for å ta bort deres synder, slik at de blir helliget i sannhet.

Hedegård: helliger meg til et offer

Nachricht: Jeg ofrer mitt liv for dem

Studiebibelen: Uttrykket sikter til Jesu selvhengivelse på korset. Nå vil han hellige seg denne store oppgaven frivillig å gå inn i forsoningsdøden for å kunne hellige sine disipler. Denne gave rommer renselse fra syndens skyld og også Åndens helliggjørende gjerning i disiplene.

Fantastisk!

Gal 1,4: han som gav seg selv for våre synder…

Gal 2,20: han som elsket meg og gav seg selv for meg

Tit 2,14: han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet

1.Joh 2,2: han er en soning for våre synder

1.Kor 1,30: For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.

Vår egen helliggjørelse rekker ikke så langt. Men når han er både min rettferdighet og min helliggjørelse, da holder det !

Så kommer en tidløs bønn fra Jesus. Han ber for disiplene og for alle som ved deres ord kommer til tro på Jesus. Det betyr at det er en bønn for alle troende til alle tider. Hva er det han ber om?

Svar: At de alle må være ett. Og det er ikke en tilfeldig og løs enhet Jesus taler om her. Han taler om en enhet som kan sammenlignes med den fullkomne enhet som fins mellom Faderen og Sønnen. Denne enhet skal være et vitnesbyrd for verden: ”For at verden skal tro at du har utsendt meg”.

Det er uten tvil slik at strid og krangling og oppdeling mellom kristne er et meget dårlig vitnesbyrd overfor ikke-troende. Vi skal merke oss dette. Den kristne enhet er ikke noe vi forhandler oss og kompromisser oss fram til. Det er en tilstand vi er satt inn i – i og med at vi er lemmer på samme legeme.

Paulus forklarer i 1.Kor 12,12:

For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.

Når det gjelder vår kropp, forstår vi bildet umiddelbart. Vi tenker på alle våre ulike lemmer , synlige og usynlige, og det er helt selvsagt at de danner bare ett legeme, ikke to eller flere.

Slik er det også med Kristus, sier Paulus.

Derfor oppfordres vi ikke i Bibelen til å forsøke å skape enhet, men vi oppfordres til å bevare Åndens enhet. Dette finner vi i dagens episteltekst fra Ef.4.

Vi tar oss tid til denne teksten også:

Ephesians 4:1 Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, 2 med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, 3 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.

4 Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. 5 Det er én Herre, én tro, én dåp, 6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

Dette er en klinkende klar tekst. Paulus taler her om det kristne livet, vandringen. Livet skal stå i stil med kallet vi har fått. Og om vi ikke umiddelbart skjønner hva det vil si, får vi forklaringen med teskje:

·        Vandre med ydmykhet 

·        Vandre med mildhet 

·        Vandre med langmodighet

·        Bære over med hverandre i kjærlighet

·        Bevare Åndens enhet i fredens sambånd

Egentlig skulle dette være en klar selvfølgelighet,men om noen trenger en begrunnelse, så får vi den også. Om vi spør slik: Hvorfor skal vi legge så stor vinn på å bevare Åndens enhet?

Svaret er enkelt:

·        Der er bare ett legeme

·        Der er  bare en Ånd

·        Der er bare ett håp

·        Der er bare en Herre

·        Der er bare en tro

·        Der er bare en dåp

·        Der er bare en Gud

·        Han er alles Far.

·        Denne ene Gud er over alle, gjennom alle og i alle.

Tilbake til Jesu yppersteprestelige bønn:

..at de alle må være ett.

I neste vers møter vi uttrykket: For at de skal være ett, likesom vi er ett….

Og i vers 23: for at de skal være fullkommet til ett.

Igjen nevner han vitnesbyrdet utad: For at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.

Jeg kjenner noen kristne som ikke kan gå fast i noen menighet, fordi de finner så mye feil på de andre. Dette er en ulykkelig stilling å komme i. For det første er det ikke riktig i følge Bibelen, for det andre taper de mye på det selv, og for det tredje taper menigheten på det.

For å klargjøre dette forholdet for oss, bruker  Paulus fortsatt bildet av kroppen:

1 Kor 12:14 Legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. 15 Om foten skulle si: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet! - så hører den like fullt med til legemet. 16 Om øret skulle si: Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legemet! - så hører det like fullt med til legemet.

17 Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? 18 Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville. 19 Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legemet? 20 Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. 21 Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger deg ikke! - eller hodet til føttene: Jeg har ikke bruk for dere!

Alle skjønner bildet. På kroppen vår ville aldri et lem finne på å sammenligne seg med andre lemmer og derav finne ut at man ikke hører med til kroppen. Det er ikke vanskeligere på det Åndelige området heller. I teorien. I praksis kan nok bildet bli forstyrret på grunn av at vi alle bærer på den gamle Adam og den gamle Eva.

Så møter vi det flotte 24.verset i Johs 17. Her ser vi hvordan Jesus  ønsker at de som tilhører ham, skal være der han er. Han vil være sammen med dem, sammen med oss.

Han er sammen med oss nå også. Der to eller tre samles i hans navn, der er han midt iblant dem. Men en dag skal vi være sammen med ham i himmelen og se ham som han er.

Han hadde nevnt dette tidligere på torsdagskvelden også:

John 14:1 La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

For en dag! Møte Jesus og se han som han er !

1 John 3:1 Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.

2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. 3 Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.

Vi skal avslutte med å ta fram den korte teksten fra profeten Sakarias.

Sak 14:7 Det skal komme én dag - Herren kjenner den - det skal verken være dag eller natt, men mot kveldstid, da skal det bli lys. 8 På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til havet i øst og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik. 9 Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én og hans navn ett.

Noe nytt har inntrådt på vår jord. Jesus er konge over hele jorden. Da er Messias kommet for andre gang og regjerer. Salme 97 skildrer denne tiden:

Psalm 97:1 Herren regjerer! Jorden skal fryde seg, mange øyer skal glede seg. 2 Skyer og mørke omgir ham. Rettferd og rett er hans trones grunnvoll. 3 Ild går foran ham, og den fortærer hans fiender rundt omkring.

4 Hans lyn opplyser jorderike. Jorden ser det og bever. 5 Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for ham som er all jordens Herre. 6 Himlene forkynner hans rettferdighet, alle folkene ser hans herlighet.

Det er da noe å være barn

Av Gud, den evige Fader!

Amen.

 Per Sverre BårdsenSola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!