Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden ABC om det viktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen Hjelp til nye Bibel-lesere! Påske Hva skal jeg lese når... Vegen gjennom Bibelen Bibelquiz Andakten Bibelske helligdager Studiebibel på nett Guds ord Erevna Kristi himmelfartsdag Bibellesing 2 Pinse Shavout Bibellesing 1 Bibellesing 3 Trær i Bibelen Bibellesing 4 Bibelundervisning BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM 
 
Forsiden > ABC om det viktigste > Å lese i Bibelen > Guds ord

Bibelen - Guds ord er levende og livgivende! 

.

Bibelen - Guds ord er lys i mørket og lyset som fordriver mørket.

.

Bibelen - Guds ord er ledestjernen til Herren Jesus Messias, den levende Guds Sønn!

.

Guds gave = Guds frelse!

Guds ledestjerne til Guds frelse: Jesus Kristus

.

.   

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes men ha evig liv. (Joh 3,16)  

.

     Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus (Yeshua), for han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt. 1,21).

.

.

Jesus fra Nasaret kom - og han kommer igjen Ordet ble kjød. Guds Messias, den levende Guds Sønn, og sant menneske, født av jomfru Maria i Betlehem, kong Davids by i Israel, jødenes lovede land. Han er Guds frelse for alle mennesker. Vend om og ta imot Jesus, bekjenn din synd og få syndenes tilgivelse! Mer her og her.

 

.

Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus. (Sal. 122,1)

.

Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte. (Sal.119,162)

.

Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For Han har kledd meg i frelsen drakt, i rettferdighetens kappe har Han svøpt meg. (Jes. 61,10)

.

.

1.Kor.10,1-13

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet

2 og ble alle døpt til Moses i skyen og i havet.

3 De åt alle den samme åndelige mat 4 og drakk alle den samme åndelige drikk:

For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus.

5 Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem; for de ble slått ned i ørkenen.

6 Men disse ting skjedde som forbilder for oss, forat ikke vi skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det.

 Salme 122: 

 Hebr. 12,1-3

 Rom 11,1-2a, 25-26

 Salme 1

 Jer 31,10:   Luk 21,28-33

 Jes 53,5-6 / Kol 2,13-15 

 Jes.46,10

 Jes.41,10/ Joh.14,1-6

 Jes.62,1

 Hebr. 10,4-7/Sal 40,6-8

Oversigt over den daglige læsning i synagogen på Jesu tid:

 Hver dag læste eller hørte man i synagogen eller derhjemme:

    a) Sl 145-150, kaldet ”Halleluja-salmerne”, hver morgen.

    b) 5 Mos 6:4-7 (Hør, Israel...!), (Jf. Mark 12:29).

De ti bud, 2 Mos 20: 2-17 eller 5 Mos 5:6-21 +

3 Mos 19:18: ”Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren!”.

(Bemærk at pkt. ”b” var både om morgenen og aften).

Desuden havde hver ugedag et bestemt stykke af

a) skabelsesberetningen, b) profeterne og c) salmerne.

                                  Daglige bodssalmer:

Søndag: 1 Mos 1:1-5           

Es 42:5-9

Sl 24.                        Sl 6

Mandag: 1 Mos 1:6-8

Es 42:10-16

Sl 48.                        Sl 32

Tirsdag: 1 Mos 1:9-13

Joel 2:18-26

Sl 82.                        Sl 38

Onsdag: 1 Mos 1:14-19

Jer 31:31-39

Sl 94.                        Sl 51

Torsdag: 1 Mos 1:20-23

Ez 34:25-31

Sl 81.                        Sl 102

Fredag: 1 Mos 1:24-31

Es 45:11-17

Sl 93.                        Sl 130

Lørdag: 1 Mos 2:1-3

Jer 17:21-25

                Sl 92.                      Sl 143

Vann

For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. (Jer.2,13)

.

Men på den siste, den store dag i høytiden [succot], stod Jesus og ropte ut: "Om noen tørster, han komme til meg og drikke!" (Joh. 7,37)

.

De lider ingen tørst. Gjennom ørkenen fører han dem, vann av klippen lar han renne for dem. Han kløver klippen, og det flyter vann (Jes. 48,21)

Profeten Sakarias kap 12:

.

v 1: Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:

 

v 2: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir kringsatt, skal det også gå ut over Juda.

 

v 3: Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv.

Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.

[...]

v 10: Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget.

Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager sårt over sin førstefødte.

---

Jesaias kap 9,6:

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.

Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste

Fred - Shalom -- שָׁלוֹם

Det er ingen fred, sier Herren, for den ugudelige. (Jes.48,22)

.

For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, i det de sier: "Fred! Fred!" Og det er ingen fred. De skal bli gjort til skamme, for de har gjort avskyelige ting. (Jer 6,13-15)

..

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre mishjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. (Jes. 53,5)

.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! (Joh.14,27)

.

Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i èn Ånd. (Efes. 2,17)

.

.

.

Sakaria kap 9: v. 9 Fryd deg storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et esel, på den unge eselfolen. 10 Og jeg vil utrydde vognene i Efra'im og hestene i Jerusalem, og alle krigsbuer skal utryddes.

Og han skal tale fred til hedningene, og hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.

.

Johannes ev 14 Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet: 15 Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole.

Matteus kap 23 37 Jerusalem! Jerusalem! du som slår ihjel profetene, og steiner dem som er sendt til deg!

Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllinger sine under vingene! Men dere ville ikke.

 38 Se, huset deres skal bli liggende øde.

 39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! .

http://no.bibelsite.com/jeremiah/22-29.htm

Quiz Bibelstudie-verktøy på nett!  Tidsvitner Holocaust Shoah Den gode del - det ene nødvendige - lytte til Guds ord og ta vare på-gjemme det i hjertet Ye'shi og Dror Yeshua 


"Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens, din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende"  5. Mos. 11,12

Bok av K. Fagerli: Mot kveld - Guds plan skal bli fullført Bok av Kristian Fagerli.

.

Jesus fra Nasaret, Messias, den levende Guds Sønn kommer snart - plutselig - igjen:

"...Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne... Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!.." Apg. 1,6-12   

.

 .

Jesus tok de tolv til side og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal oppfylles.

For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham i hjel. Og på den tredje dag skal han oppstå.

Luk 18,31-33.

.

Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei.

Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Jes 53,5-6

.

.

Matt.16: 13 Men da Jesus var kommet til landet ved Cesarea Filippi [Banias], spurte han sine disipler og sa: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? 14 De sa: Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremias eller en av profetene. 15 Han sa til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. 17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen.

.

.

1 Pet. 2, 4 Kom til ham, den levende sten, som vel blev forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud,

5 og bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus

.

.

Rom 12,10: Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!

.

Rom 12:4 For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle har samme gjerning.

5 Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi  hverandres lemmer.

.

Efes 4,30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.

31 La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. 32 men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!

.

.

Salme 1:

1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. 3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad ikke visner. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.

4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. 5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. 6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Joh. 17,14 Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. 15 Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.

17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

קדש אתם באמתך דברך אמת הוא:׃

.

.

Matt. 22,36-40: Mester [Rabbi] ! Hvilket bud er det største i loven? 

רבי אי זו מצוה גדולה היא בתורה׃

Mark 12 v 29 Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה ׀ אֶחָד

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.

Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.

.

Rom 13,7: For disse bud: Du skal ikke  drive hor, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv.

Gal. 3,10 For så mange som holder sig til lov-gjerninger, er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det.

Jes. 6,3: "...Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud!.."

Hebr. 10,31: Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!

Luk 19,10: Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt..   

.

Matt. 22,36-40: Mester [Rabbi] ! Hvilket bud er det største i loven? 

רבי אי זו מצוה גדולה היא בתורה׃

Mark 12 v 29 Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה ׀ אֶחָד

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.

Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.

.

Rom 3,23-24: For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. 

Matt 20,28: Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted.

Hebr. 10,12-13: Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.

Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter.

.

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord! (Jer.22,28) 

.

Joh. 4,22:

"...for frelsen kommer fra jødene."

.

Rom. 3,1-2:

"Hva fortrinn har da jøden? Eller hva gagn er det i omskjærelsen?Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!