Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste Det viktigste A Det viktigste B Det viktigste C Frelst eller fortapt? Å lese i Bibelen Hjelp til nye Bibel-lesere! Påske Hva skal jeg lese når... Vegen gjennom Bibelen Bibelquiz Andakten Bibelske helligdager Studiebibel på nett Guds ord Erevna Kristi himmelfartsdag Bibellesing 2 Pinse Shavout Bibellesing 1 Bibellesing 3 Trær i Bibelen Bibellesing 4 Bibelundervisning BBIF info, møter mv Aktuelt Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > abcomdetviktigste > Å lese i Bibelen > Pinse Shavout

Pinse - Pentecost - Shavout

Joh.14,16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, forat han kan være hos dere for evig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke.

Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg vil ikke etterlate dere farløse; jeg kommer til dere.

Efes. 1,13 "I ham [Jesus Kristus] har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt."


Det engelske ordet for pinse er Pentecost. Dette kommer fra et gresk ord, som betyr den femtiende. Dvs den 50 dagen etter påsken - etter 1. påskedag.

Pinsehøytiden (Shavout) er en bibelsk høytid - og er en av de tre valfarts-høytidene, dvs en høytid der jødene dro til Jerusalem for å feire høytiden. Det samme gjelder påskehøytiden (pesach) og løvhyttefesten (sukkot).

Les om de 7 bibelske høytidene i 3. Mosebok kap 23.

Da Jesus Kristus sendte talsmannen, sannhetens Ånd - Den Hellige Ånd fra Gud Faderen - til apostlene og alle Jesus-troende, var de samlet i Jerusalem - sammen med mange jøder fra "alle folkeslag under himmelen" (Apg.2,5) - for å feire denne Bibelske høytiden.

Åndsutgytelsen - som Jesus hadde lovt og forutsagt, skjedde altså på den jødiske, bibelske høytiden Shavout (Apg.2,1), og er en oppfyllelse av profetien i Joels bok kap 3,1 flg - jf Apg. 2,16 flg. 


Hvem er Den Hellige Ånd?

Den Hellige Ånd er Gud. En person i den treenige Gud; Guds Hellige Ånd.

Hva er Den Hellige Ånds gjerning?

Han skal overbevise verden, de ugudelige, de ufrelste:

8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 om synd, fordi de ikke tror på meg; 10 om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger; 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Han skal være bo i den kristne og være en talsmann:

Joh.16,7: Det er til gagn for dere at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Han skal åpne Skriften, Bibelen - Guds Ord - for menneskenes hjerter - og våre åndelige øyne og forstand, slik at vi forstår hva som står skrevet.

12 Ennå har jeg meget å si dere; men dere kan ikke bære det nå; 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten; for han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere.

Den Hellige Ånd skal herliggjøre Jesus. Ånden skal ikke framheve seg selv/ha fokus på seg selv - men på Jesus Kristus, Guds Sønn, herliggjøre Han og forkynne og minne oss om hva Jesus Kristus har sagt (=ALT i Bibelen, fordi Jesus er Ordet!):

14 Han skal herliggjøre meg; for han skal ta av mitt og forkynne dere. 15  

Dette budskapet fra Bibelen, Guds ord om Jesus er det som Den Hellige Ånd særlig skal vise oss når Ånden skal herliggjøre Jesus: EVANGELIET- Det gode budskapet.

Hvem har/er døpt med Den Hellige Ånd?

Alle kristne er døpt med Den Hellige Ånd, dvs har Den Hellige Ånd i sitt hjerte. Et menneske får Den Hellige Ånd i det øyeblikk man kommer til troen på Jesus, når man blir født på ny.

Efes.1,13 "i ham [Jesus Kristus] har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse - i ham har dere også, da dere kom til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,

og:

Rom 8,9: "Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til." 

Den Hellige Ånd i en frelst synder - et Guds barn - er Guds pant (sikkerhet) på sin eiendom - til eiendomsfolkets forløsning, dvs til Jesus henter den troende hjem til seg (ved død eller til opprykkelsen, for de som lever når det skjer).

Efes.1,14 "han [DHÅ] som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet"

Hva er Den Hellige Ånds frukter - (tegnet på at DHÅ er til stede, er virksom/gjør sin gjerning) i en kristen?

Dette har sammenheng med at Jesus Kristus blir herliggjort, med fokus på Jesus Guds lam, Hans stedfortredende soningsdød for våre synder på Golgata kors.

Gal.5,22: Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Åndens frukt er stikk i strid med og står i motsetning til kjødets (menneskenaturens) gjerninger: Gal 5,19-21

Bibelen lærer dessuten at en kristen blir ikke full av Den Hellige Ånd. Dette (åndelig fulle, rusa, bevisstløse, ukontrollerte mennesker og manifestasjoner) er IKKE en frukt, bevis eller et resultat av Guds Hellige Ånd. Da er det en ANNEN Ånd - en forførerisk, løgnaktig, antikristelig ånd. Mange falske profeter/predikanter skal særlig i endens tid stå fram og forføre mange mennesker - i Jesu navn - men det er en annen Ånd, et annet evangelium, en annen Jesus. Se dokumentasjon og forklaring her.

Guds ord sier og formaner de troende til å være edrue, våkne og sindige. 1.Tess.5,6 , 1. Pet.4,7 1.Pet.5,8 

Bibelen formaner, oppmuntrer og lærer at de troende skal bli fylt av Ånden - i motsetning til å bli drukne av vin.. (Efes. 5,18). Hva betyr det å bli fylt av Ånden? Guds Hellige Ånd er uløselig knyttet til Guds ord - Bibelen.

Å bli fylt av Ånden betyr å ta tid til å lytte til og lese Bibelen, Guds Ord, og ta vare på Ordet. Og la Bibelen være eneste autoritet, og i alle ting bøye seg i hjertet, tanker og liv for Bibelen - Hva Herren sier. Gjemme det i hjertet og i tanker, grunne på det - og la Guds Ånd gjennom og i Bibelordet virke og gjøre sin gjerning i hjertet, tanker ord og gjerning. (Salme 1) og (Salme 119) 

Å bli fylt av Ånden innebærer å bli i Jesus ved å bli i/ta vare på Guds ord, Jesu bud. (Joh. 15,1 flg). Det betyr å prioritere riktig, det ene nødvendige og velge den gode del, slik som Maria gjorde: Å sitte ved Jesu føtter, lytte til, lese Herrens ord, Bibelen. jf Luk 10,42   jf Luk 11,28.

Å bli fylt av Guds Ånd betyr samtidig at kjødet skal dødes, å fornekte seg selv/sin onde lyst, hykleri, hovmod, havesyke, kjærlighet til verden og verdens gleder og lyster i synd, løgn urett og ugudelighet (1.Joh.2,15-17), jf Rom 12,2.

Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg. (Efes. 4,30)

Utslukk ikke Ånden. (1.Tess.5,19)

"Herre - ta ikke din Hellige Ånd fra meg!" 

Jesus Messias sier: Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe.

De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv. Joh 6,63


Dine løfter er mange, din trofasthet stor

vi vil takke, vi vil lovprise deg,

Du vår Skaper som elsker oss alle på jord,

og vet nøye om vår vandring og vei.

.

Ref:

Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem

som du viser oss trenger en hånd!

Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:

Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

.

Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk,

Vis oss synden så vi ser den er vår!

Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden gjør sterk,

At den rettferd som vi får, den består!

.

Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt,

At han lever nå og er her i dag!

At hans død og oppstandelse, slik han har sagt

Vil gi kraft og mot til den som er svak!

.

T & M: Sigurd Lunde. Alle vers: Se Sangboken "Syng for Herren"Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!