Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Forførelse Kirkevekst Dokumentasjon Alpha kurs Religioner - Islam mv New age - En ny tid Engler, demoner og Bibelen Kloden Klima Konferanser Framtiden og endetiden Koronavirus pandemi Bibelen ende Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > Diverse - apologetikk > Alpha kurs

Alpha kurset - hva er det? Hva er bakgrunnen og kilden?

Alpha-kurset. Alpha-kurset er blitt brukt i bibelgrupper og samlinger i mange kirkesamfunn i mange land, fra trosmenigheter, pinsevenner, lutheranere og katolikker. Hvor er røttene og kilden bak Alpha-kurset. Hvem utarbeidet og har opphavsrett til opplegget? Hvilken lære og hvilken ånd er personer og forsamlingen bak kurset bærer og formidler av?

Informasjon, fakta og veiledning får du i denne artikkelen av Per Sverre Bårdsen.

Hvorfor jeg ikke kan anbefale Alpha-kurset 

I løpet av siste halvdel av  90-tallet har Alpha kurset hatt en eksplosjonsartet utvikling.

Starten var i 1977 da Charles Marnham , tilhørende Holy Trinity Brompton (HTB)– kirken i London dannet en uformell hjemme-gruppe med den hensikt å besvare fundamentale spørsmål vedrørende evangeliet. Gruppen gjennomgikk et 4 ukers kurs.

4 år senere  ble kurset utvidet til 10 uker av John Irvine.

I 1985 overtok en mann ved navn Nicky Lee. Kurset begynte å vokse litt i popularitet.

Fra 1991 overtok Nicky Gumbel , og dagens Alpha-kurs kan relateres til denne mannen. Innholdet i kurset  (etter 1993)   er stort sett hentet fra Nicky Gumbels bok ”Questions of life”. I 1991 ble det holdt 4 kurs.

 

Litt videre statistikk:

1992               5 kurs                         ca 1000 deltakere

1993               200 kurs                 ca  4500 deltakere

1994               750 kurs                 ca 30 000 deltakere

1995               2500 kurs                 ca 100 000 deltakere

1996               4500 kurs                 ca  250 000 deltakere

 

Ånden fra Toronto tas imot  i  HTB.

Før jeg går videre , vil jeg også gjøre oppmerksom på at  i mai 1994  ble den såkalte Toronto-velsignelsen  tatt imot i HTB. Dette skjedde via en kvinne ved navn Eleanor Mumford som tilhørte South-West London Vineyard church . Nicky Gumbel forteller selv hvordan dette gikk til  i video 3 , tale nr 9 :

Sitat:

Ellie Mumford  fortalte oss litt om hva hun hadde sett i Toronto…..det var tydelig at Ellie  var full av lengsel eller å be for oss alle         ( ”was dying to pray for all of us”) …. Så sa hun :”Nå vil vi invitere den Hellige Ånd å komme”.  Og i det øyeblikket hun sa dette , ble en av de tilstedeværende kastet , bokstavelig talt , tvers over rommet og ble liggende på golvet , hylende og leende…. Og lagde de mest utrolige lyder …. Jeg opplevde Åndens kraft på en måte som jeg ikke hadde opplevd det på årevis , som en kraftig elektrisitet som gikk gjennom kroppen … En av  mennene profeterte. Han bare lå der og profeterte……

Dette som kalles Toronto-velsignelsen ,  og som mange den dag i dag tror var en vekkelse fra Gud , ble brakt til Toronto av Randy Clark. Men der er en person i kulissene som er den egentlige aktøren , nemlig Rodney Howard Browne . Det gikk slik til:

Sommeren 1993 talte Randy Clark med en venn som hadde vært på møte med Rodney Howard Browne (heretter RHB). Vennen fortalte Clark hvordan han hadde blitt fornyet ved RHBs tjeneste. Clark uttalte til Charisma Magazine : Det som vennen min beskrev – folk som ristet , falt og lo – var det jeg hadde sett mange år tidligere i Vinyard-vekkelsen. Jeg visste at det var dette jeg trengte.”

Det endte med at Clark – til tross for motforestillinger – oppsøkte et møte der RHB talte og gikk fram til forbønn. Etter dette begynte ulike manifestasjoner å vise seg i Clarks menighet.

I oktober 1993 deltok Clark på et Vinyard-møte i Wisconsin. Happy Leman bad Clark om å vitne , og ”kraftige demonstrasjoner av Guds kraft brøt ut på møtet”.

John Arnott i Toronto ble fortalt om det som skjedde ved Clark , og Clark ble invitert til å tale på et møte i Toronto i januar 1994. Da begynte ”vekkelsen” .

Min hensikt med denne korte historikken er å gjøre oppmerksom på at bak Torontovekkelsen står indirekte Rodney Howard Browne. Denne mannen opptrer i dag i TV-kanalen  Visjon Norge.  Men det som mange ikke har gjennomskuet , er at Browne  er en stor forfører. Browne er trolig en forkledd satanist. Dette sier jeg ut fra video-opptak jeg selv har sett.

 

Varsko! Klar sammenheng: Nicky Gumbel (HTB) - John Arnott (Toronto) - Rodney Howard Browne

Altså : man finner forbindelses-linjene slik :

Nicky Gumbel - Eleanor Mumford – Toronto , John Arnott – Randy Clark – Rodney Howard Browne. Ettersom Rodney Howard Browne er en forkledd forfører , er det grunn til å rope et varsko her.  De såkalte åndens manifestasjoner som fant sted i Toronto (og andre steder der denne ”velsignelsen” fikk innpass)  er velkjente og kan bare karakteriseres som en djevelens forførelse . Her er noen av manifestasjonene:

             -         skjelving

-         rykking

-         tap av legemlig styrke

-         tungpustethet

-         øye-vibrering

-         lepper som skjelver

-         olje på kroppen

-         forandring i hudfarge

-         gråt

-         latter

-         drukkenskap

-         vakling

-         fødselsveer

-         dans

-         falling

-         visjoner

-         høre noe i den åndelige verden

-         profetisk tale

-         tungetale

-         tolkning

-         englebesøk

-         hopping

-         voldsom rulling

-         skriking

-         vind

Disse manifestasjonene ble tatt imot med åpne armer i HTB.  Gumbel har ingen motforestillinger mot disse falske manifestasjonene. Det sier han selv i klartekst.

Alpha - en mulig døråpner for Toronto-ånden

  denne måten  er Alpha-kurset en mulig dør-åpner for Toronto-bevegelsen , i og med at Nicky Gumbel  uten motforestillinger forteller om sin egen Toronto-opplevelse.

Gumbel sier i ”The Spirit and Evangelism” i mai 1995 (side 15) :

Jeg tror ikke det er en tilfeldighet at den nåværende bevegelse av den Hellige Ånd (og her tenker han åpenbart på Toronto – manifestasjonene)  har kommet samtidig med at Alpha-kursene har eksplodert. Jeg tror at de to passer sammen.

Bare dette sitatet burde kalle på den største årvåkenhet.

(Etter 1997 har – etter det jeg har forstått – Holy Trinity Brompton – tatt avstand fra mange av manifestasjonene de tidligere trodde var av den Hellige Ånd )

 

Her er vi inne på et av de viktige spørsmålene :  kan Alpha-kurset være en mulig døråpner for ”Toronto-velsignelsen”?  Dette kommer jeg tilbake til senere . Foreløpig er problemstillingen bare reist.

Alpha - en mulig døråpner for katolisismen

Så en helt annen innfallsvinkel. Gumbel anklages også for å åpne opp for katolisismen. Er dette riktig?

Gumbel sier:

In one sense it is not so important what denomination we are – Roman Catholic or protestant ; Lutheran , Methodist , Baptist , Pentecostal , Anglican or House Church. What is more important is whether or not we have the Spirit of God. If people have the Spirit of God living within them , they are Christians , and our brothers and sisters. (1997)

Saken er at den romersk-katolske kirke med begeistring har mottatt Alpha-kurset og bruker det. Den første  romersk-katolske Alpha-konferanse ble holdt i mai 1997. I       ” Alpha – News”  for juli 1997 stod der å lese:

Mer enn 450  mennesker stuet seg inn i London’s Westminster Cathedral Hall  i mai for å delta på den første Romersk-katolske Alpha – konferanse som hadde vært mer enn fulltegnet i fire måneder. Konferansen som hadde fått et oppmuntrende budskap fra Kardinal Hume , erkebiskopen av Westminster , ble ledet av Sandy Millar og Nicky Gumbel fra Holy Trinity Brompton.

Den romersk-katolske biskopen Ambrose Griffiths beskrev Alpha-kurset som ”det kraftigste evangeliseringsverktøyet som rekker ut til nettopp dem som vi trenger”. Katolikkene ser på Alpha-kurset som  et godt verktøy til å rekruttere særlig unge mennesker.

Dette leder oss til neste vitale spørsmål : Hvordan kan det ha seg at katolikkene omfavner Alpha-kurset ?

Vi lar Ambrose Griffiths  (den katolske biskopen nevnt ovenfor)  besvare spørsmålet

(det stod å lese i Alpha News fra juli 1997) : It is not a complete exposition of Catolic doctrine. No introductorycourse could posibly do that. But it doesn’t contain anything that is contrary to Catolic doctrine.

Svaret er altså at ingenting i Alpha-kurset  danner noen motsetning til den katolske tro. Derfor er kurset populært blant katolikkene. De kan på den måten vinne flere mennesker for katolisismen.

Dette er også tankevekkende . Vi vet jo at katolisismen uttaler en forbannelse over dem som lærer at mennesker blir frelst ved tro alene, uten gjerninger .

Gumbel - influert av John Wimber

I boken  ”Telling orhers” ser vi at  Gumbel er sterkt influert av John Wimbers ”kraft-evangelisering”.  Det kan se ut som om  Gumbel  har en forkjærlighet for denne type evangelisering . Når man undersøker litt omkring John Wimber , mener jeg at det uten tvil er slik at Wimber hadde innslag av moderne gnostisisme – dette som de første kristne kjempet hardt imot.

 

Andre ting å bemerke :

I leksjon 9 regner Gumbel opp hvordan den onde kan bedra oss . Satan ødelegger , forblinder oss , forårsaker tvil , fristelser og anklager. Noe Gumbel ikke nevner her er forførelse . Satans forførelse angående læremessige ting er farlig. Gumbel sier riktignok at okkult aktivitet alltid kommer forkledd som noe godt . Men hvordan kunne han  og de andre lederne  i HTB  slippe  alt som Toronto stod for  inn i sin menighet?

Det tyder ikke på at de var særlig våkne for villfarelse.

Her kunne også andre forhold vært nevnt.

Jeg håper det jeg har skrevet ovenfor viser at jeg ikke er skeptisk til Alpha fordi det er noe nytt – jeg har lenge kjent til Alphas opphav og popularitet , og har brukt mye tid på dette.

 

Ovenfor har jeg nevnt konkrete grunner til at jeg ikke kan gå inn for Alpha . For meg er det ikke bagateller at Gumbel har vært åpen for ”Toronto”. Bak Toronto står beviselig godt forkledte forførere som Rodney Howard Browne. (Jeg har en del video-opptak av møter han deltar på , bl.a. sammen med Kenneth Copeland).

 

Mot det jeg har skrevet ovenfor kan innvendes :

Men vi har jo ingenting i vår sammenheng som  på noen måte ligner på  trosbevegelsen. Vi sørger for grundig  bibelsk fundamentering av det vi holder på med.

Bibelsk prinsipp og lærdom: En liten surdeig syrer hele deigen 

Slike innvendinger er helt sikkert korrekte. Jeg mistenker ingen av dem som står i spissen for Alpha-kurset for noen sympati med trosbevegelsen . Når jeg likevel ikke kan gå inn for det , er det fordi  Alpha – navnet kan være en døråpner for ting vi ikke ønsker i menigheten. Gumbels navn blir kjent , og  folk kan bli åpne for hans teologi på godt og vondt. Der er mye godt i Gumbels teologi , det tror jeg ingen nekter for. Men det er et bibelsk prinsipp at ”en liten surdeig syrer hele deigen” . Blandingen av mye rett og litt galt kan være den farligste form for blanding. Der er så mye rett til stede at  det som er galt passerer i dragsuget.

 ***

 ***

Gordon R.Lewis  er teologiprofessor med eksamener fra Gordon College , Faith Seminary og Syracus University . Han er senior-professor i teologi ved Denver Seminary. Han har skrevet en evaluering av Alpha-kurset. Jeg fant den på internett hos Christian Research Institute.

Lewis tar for seg både positive og negative sider ved kurset. Han begynner med å evaluere de seks ”NT-prinsippene” som Alpha er basert på.

Prinsipp 1.

Evangelisering er mest effektivt gjennom den lokale menigheten. Det mobiliserer en hel arme av evangelister og er vennskaps-basert. Lewis sier ja og amen til dette.

Prinsipp 2.

Evangelisering er en prosess. Folk ser gradvis bildet og bygger tillit gradvis.

Lewis sier seg enig.

Prinsipp 3.

Evangelisering involverer hele personligheten. Lewis er enig.

Prinsipp 4.

Nt’s modeller for evangelisering inkluderer klassisk , holistisk og  kraft-evangelisering. Her sier Lewis nei. Han sier at NT bare kjenner en modell for evangelisering , den klassiske. Riktignok går evangelisering og sosialt arbeid hånd i hånd , men de m¨å likevel ikke blandes sammen.

(Kraft-evangelisering  er et uttrykk fra John Wimber)

Prinsipp 5.

Evangelisering i Hellig Åndens kraft er både dynamisk og effektiv. Lewis samtykker.

Prinsipp 6.

Effektiv evangelisering krever at man igjen og igjen blir fylt av Ånden. Dette er Lewis også enig i , men mener Alpha definerer å bli fylt av Ånden på en gal måte.

Innvendingene mot Alpha dreier seg stort sett om  pneumalogien . Gumbel ,som selv har vært åpen for Toronto-manifestasjonene , har  i Alpha-kurset  lagt tyngdepunktet på  ”The Week-end Away” , leksjon 8.9 og 10 : Hvem er den Hellige Ånd ? Hva gjør Den Hellige Ånd ? og Hvordan kan jeg bli fylt av den Hellige Ånd? Det fins eksempler på at slike Weekender har endt opp i Toronto-kaos. Joseph Wilting beskriver et eksempel i boken ”Herre , hvem skal vi gå til”.

I disse leksjonene ser vi at Gumbel mener at fenomenet på pinsedag kan skje igjen. Han sier : Av og til når folk blir fylt , skjelver de som et løv i vinden. Andre finner seg selv pustende dypt som om de neste fysisk puster inn Ånden.   Det er her jeg mener Gumbel  beveger seg utenfor det som kan utledes av Bibelen.

Måten tungetale-gaven gis på virker også ubibelsk.

Bruke Alpha-kursen? Konklusjon:

Selv om der er mye godt i Alpha-kurset , kan jeg vanskelig anbefale det , fordi det inneholder stoff som ikke samsvarer med Bibelen. Gumbel ser ikke ut til å ta avstand verken fra Toronto eller Roma , og derfor mener jeg det er rettest å ikke bruke dette materialetSola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!