Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Bibelundervisning - taler Guds land og Guds folk Israel i Bibelen Purim festen Rosh Hashanah Yom Kippur Succot Løvhyttefesten Chanukka Erstatningsteologi replacementth Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > I Bibelens lys > Israel i Bibelen

Israel i Bibelen

Israel og det jødiske folk har en sentral plass i Bibelen, ja en helt avgjørende plass! Guds frelse til menneskene kommer fra jødene og fra Israels land: Jesus Kristus. 

Her finner du flere artikler, taler mv som omtaler dette. Både om landet, folket og nasjonen!

ISRAEL: Ett ord - mange betydninger! Derfor - en viktig avklaring: Hva menes med "Israel"?

Det kan ofte være brukt noe generelt. Mer presist kan "Israel" betegne eller stå for 1) Selve det geografiske/fysiske landområdet Israel" (Eretz Israel). 2) Politisk/nasjonal betydning: Staten Israel 3) Etnisk/den jødiske folkenasjonen, Israels folk, jødene, som i dag er etterkommerne etter Abraham, Isak, Jakob og hans (Jakobs) 12 sønner 4) Innbyggerne i landet/staten Israel,  Israels borgere 5) Jøden/jødene/det jødiske folket. 6) Patriarken Jakob, Abrahams sønnesøn, Isaks sønn. 7) Etter delingen av Israels rike (år 931 f.Kr), etter kong Salomos død, ble nord-riket kalt Israel (sør-riket ble kalt Juda)


1. Mos.12,1-3. Hør tale!

Jeremia 31,10: "Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til de fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det som en hyrde vokter sin hjord." 

Esekiel kap 36. Hør tale!

Esekiel kap 37. Hør tale!

Legg merke til hva Paulus (jøde av Benjamins stamme) sier om dette i Bibelen, Det nye testamentet i brevet til romerne:

Kap. 3, 1-2:  1 Hvilke fortrinn har da jøden? eller hva gagn er det i omskjærelsen? 2 Meget i alle måter; først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd

Kap 9,3-5: "...for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen."

Kap 11,1: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt ifra!".

Bibelen, Ordet, landet, frelsen, jødene (Abraham, Isak og Jakobs etterkommere) og Israel er altså nært knyttet sammen!

.4 hovedprofetier om Israel

Israel - The promised land of the jews

Erstatningsteologi: Dessverre har mange kristne begått en stor urett ved at de har OPPHEVET mye av Guds ord, særlig Gamle testamentet, som Bibelen selv IKKE opphever. Den uriktige og alvorlige tenkning går bl a ut på at siden Det nye testamentet ikke sier noe om en sak, så er det som står i GT ikke gjeldende lenger.

Men Jesus selv sier at Skriften (dvs GT) ikke kan gjøres ugyldig. (Joh.10,35)

En annen uriktig bibelbruk er å åndeliggjøre mye av GT, uten at man lar den konkrete ordlyden til opprinnelig mottaker gjelde lenger. Man ERSTATTER! Da blir den jødiske staten Israel angrepet og kritisert for okkupasjon. Bibelens profetier/Guds løfter om at Han vil samle sitt folk, jødene, tilbake og hjem til SITT land, blir tolket som at dette gjorde Gud i Gammeltestamentlig tid. Nå gjelder det kun innsamling av alle mennesker til himlens land. Det blir fryktelig galt med en slik erstatning. Faktum er at Bibelen beskriver begge deler - og lar begge deler/nivåer være gyldige. Utgangspunktet når man leser Bibelen, er at bibelordet skal tas bokstavelig, dernest vil det ligge både konkret profetisk budskap, og personlige/åndelige og evangeliske sannheter! Begge (ofte flere) deler/nivåer er Bibelske profetier som oppfylles i vår tid!  

Erstatningsteologien er ubibelsk, gudfiendtlig og antikristelig, fordi den i stor grad likner tankegang, holdninger, anklagene og målene til Guds fiender som vil overta jødefolkets land (Erez Israel, inkl Judea og Samaria ("Israels fjell"), og forkaste, drepe jødene, jf Salme 83 og Esekiel 36.

Jødehatende, Israelkritiske, uvitende og/eller likegyldige kristne, før - men også nå i vår tid. Erstatningsteologien, som særlig preger og har preget de tradisjonelle kirker, har av ovennevnte grunner derfor også medvirket til at kristne og kristenheten for en stor del har vært antisemittisk, med jødehat, likegyldighet og fremmed for det jødiske folket og bibelens jødiske røtter og kontekst (sammenheng). Man har rost seg selv og sin kristendom (Noe som Bibelen advarer de hedningetroende mot, Rom.11,15-29), på bekostning av jødene. Man har medvirket til jødeforfølgelse, jødehat - eller vært likegyldige til forfølgelsen, uretten og løgnene som jødene har opplevd - og som jødene, og den jødiske staten Israel opplever i dag.

På grunn av alt dette har de kristne selv laget stengsler for Jesus Kristus, Guds Sønn og verdens eneste frelser, Yeshua HaMessiach, og for at jødene ikke har villet ha noe å gjøre med Jesus,de kristne og kristendommen.

Det er derfor en ulykke at Erstatningsteologien fortsatt lever blant kristenfolket, både i liberal teologi og blant ellers konservative kristne som går for å være (og ønsker å være) bibeltroende. De er blindet av erstatningsteologien. Det profetiske ordet bryr de seg i hovedsak ikke om - det blir som regel oversett, misbrukt og/eller åndeliggjort.

Et vers som erstatningsteologene bruker for å begrunne at Guds løfter og profetier i Gamle testamentet om og til sitt folk, jødene og til det lovede landet - Israels land, er opphørt - er 2. Korinterbrev 1,20. LES LEDER FRA DAGENMAGAZINET!

Men GUDS ORD STÅR FAST! Det profetiske ordet lyser! Guds løfter om og til jødene og landet, erez Israel, står fast! Med evig kjærlighet elsker Gud Herren sitt utvalgte jordiske folk, jødene. Israels Gud kan ikke glemme Sion (Jerusalem, og Israel - jødene). Han vil gi dem framtid og håp. Halleluja! Dette vil også bli til velsignelse for alle folkeslag!

Derfor: DEN BESTE VAKSINE (forebygging) og MEDISIN (behandling/legedom) MOT den ubibelske, løgnaktige og antikristelige ERSTATNINGSTEOLOGIEN er BIBELEN ALENE!

Innholdet på BBIF.no vil hjelpe til med dette! 

Derfor: LES, LYTT OG TA IMOT GUDS ORD slik det står - du vil se og erfare at det er levende, livgivende og virkekraftig BÅDE i ditt hjerte og liv OG i historien og vår tid - spesielt dette som har med Israel og jødene! Dette er oppmuntrende, trosstyrkende og mektig vitnesbyrd på Herrens allmakt, trofasthet og nærvær! 


Bibelundervisning/tale: 4 hovedprofetier om Israel

Profetier oppfylles! Gud er trofast - han holder sine løfter, om det kan ta tid!

Et aktuelt, sterkt og tydelig vitnesbyrd og eksempel på at Bibelen - og profetiene og løftene til jødene og landet FORTSATT gjelder, er gjenopprettelsen av den jødiske staten Israel 14. mai 1948! Hør foredrag/tale av Kurt Urhaug fra BBIF møte mai 2008 i forbindelse med Israels 60 årsmarkering!

State_of_Israel_is_born.jpg

Mer historiske fakta i et nøtteskal her.

ISRAELS EKSISTENS

Anbefaler denne artikkelen!

Tanker om bibelen og Israel Tanker II (v/ forkynner Nils Dybdal-Holte)


Bibelen: Nøye sammenheng mellom Guds utvelgelse av folket og landet!

Ingen kan bestride landløftenes sentrale plass i den Hebraiske Bibel (det såkalte Gamletestamentet).
Hovedpersonen i denne bok er Abrahams, Isaks- og Jakobs Gud og landløftene er en uadskillelig del av hans pakt med dem og med deres efterfølgere - Israels folk.

I den Hebraiske Bibel tales ikke bare om folkets, men også om dets lands utvelgelse(Slm.47,5). Gud har valgt ut både folket og landet og brakt dem sammen. Derfor kan vi tale om et uløselig bånd mellom Israels Gud, Israels folk og Israels land. Les mer. (Av Marian Eigeles, fra Ordet og Israel)


Israels land og Israels frelse

Jeg ber leseren om unnskyldning for de følgende setninger:

- Sykkelen er langt viktigere enn pedalene
- Bilen er langt viktigee enn motoren
- Huset er langt viktigere enn taket og veggene
- Violinen er langt viktigere enn strengene
- Pianoet er langt viktigere enn tangentene
- Synet er langt viktigere enn øynene
- Pusten er langt viktigere enn lungene

.
Disse setninger er like i form og handler om problemstillinger som lite har med det sunne vett å gjøre.

Les mer (av Marian Eigeles, fra Ordet og Israel)


Bibelen bruker også bilder fra naturen som skal lære oss noe om nasjonen Israel, det jødiske folk og hedningefolkene (ikke-jøder), og de frelste - de som har tatt imot Jesus Messias.

Blant de mest sentrale og viktige bilder, gjelder fikentreet (bildet) og oliven(olje)treet.

Lytt til bibelundervisning av Kurt Urhaug på BBIF-møte mai 2008 over emnet

Hva betyr fikentreet og oljetreet i Bibelen?

Fikentreet Bibelen og Israel

En følge/resultat/konsekvens av at Bibelen og Sannhetens Ånd får tale, råde i hjertet, tanker og livet til de kristne - er at det utvikles et nært forhold og vennskapsbånd mellom bibeltroende kristne og Israel og det jødiske folk.

Evangeliske kristne Israelvenner i Danmark samler seg om Ordet og Israel. Nettstedet anbefales!

Ordet og Israel Danmark

Guds Ord ble kjød og tok bolig blant menneskene. Guds Ord, Guds Sønn, Jesus Kristus var jøde - i Israels land.

Guds ord - Bibelen -  ble dem betrodd!

Torah rull I bokrullen er det skrevet om Messias jf Hebr 10,4-7

Det er jøder som har skrevet Bibelen, dvs hele GT og de aller fleste NT-bøkene. Gud betrodde altså jøder å skrive ned det som Han ville si til alle mennesker!

Her ser du et gammelt, spesielt og talende bilde - trolig fra tidlig 1900-tall - av en jødisk skriver i Jerusalem som - respektfult, tolmodig og nøyaktig - for hånd skriver Torah - de 5 Mosebøkene - som samles i en Torahrull. En slik finnes i hver synagoge og blir brukt ved opplesing av Torah.

joedisktorahtanackskriver.jpg

Jesus Messias var jøde, derfor sa han noe om dette i møte med den samaritanske kvinnen, les Joh. 4,1-30!  


Steinene taler!

En enorm fot-struktur viser første sted som Israels folk slo leir etter at de inntok Kana'ans land
Dette funnet av "foten" innebærer at også arkeologien bekrefter Bibelens historiske dokumentasjon på Israels - det jødiske folkets eiendomsrett til landet, eretz Israel.

.

Funnet er gjort i Jordan-dalen, vest for Jordan-elven. De arkeologiske funnene viser at israelittene på dette viset markerte sitt eierskap til området. Arkeologiprofessor Adam Zertal og hans team gjorde dette eksepsjonelle og spennende arkeologiske funnet påskeaftenen april 2009. Les mer

Arkeologisk funn Jordandalen

Arkeologiske funn viser - taler om Jødenes tilhørighet til landet!

Etter 40 års vandring i ørkenen inntok Israelittene - etter Guds løfter - landet vest for Jordan-elven (iflg Usher) år 1451 f.Kr under ledelse av Josva og Kaleb.

Josvas bok i Bibelen beskriver dette.

Også 5. Mosebok omtaler dette, bl a

Herren sa om Kaleb: "...Han skal få se det. Til ham og hans barn vil jeg gi det landet han har trådt på med sin fot, for han har trofast fulgt Herren." (5.Mos.1,36   jf. Josva kap 14,9)

.

Betydningen av ordet Gilgal: Ordet Gilgal er nevnt 39 ganger i Bibelen. Betydningen blir klarere - og forstås bedre, etter disse arkeologiske funnene. Betydningen er "stein-struktur" og/eller "samlingsplass, leir".

Se bl a Josva 4,19-20, 10,7, 15,9. 1. Sam.7,19 og 11,14, Hoseas 9,15 og 12,11)

.

Les Josvas bok kap 1-4.

Merk tidspunktet for da Israelsfolket steg opp på den andre siden (vest-siden) av elven Jordan: 

Josva 4,19: "Det var den tiende dagen i den første måneden at folket steg opp av Jordan. Og de slo leir ved Gilgal, lengst mot øst i landet omkring Jeriko."

Les Matthew Henrys kommentar til dette

.

40 år etter utgangen av Egypt (iflg Usher: år 1491 f.Kr) kom Israels folk inn i løftets land. Den 10. dag i den første måneden. Det var da israelsfolket 40 år tidligere hadde tatt seg ut et lyteløst lam som skulle slaktes - og som folket skulle stryke blodet med på dørkarm og dørstolper. Da skulle Guds dom gå dem forbi - som var om kvelden 14. dag.

Selve utgangen av Egypt skjedde den 15. i måneden. Jf 2. Mos. 12.  

.

Professor i arkeologi Adam Zertal ved Universitetet i Haifa i Israel, har ledet det arkeologiske arbeidet.

Zertal har tidligere funnet Josvas alter ved Ebal fjellet. Josva bygget dette alteret like etter at israels folk var kommet over Jordan elven.

.

Les mer om FOT-funnet HER!

Oversatt til (svak) norsk av Google: Haifa universitet pressemelding og Jerusalem Post

.

MER OM ARKEOLOGI FRA TIDLIG BIBELSK TID og tidlig kristen tid.

Universitetet i Haifa

BibleWalks.com.


Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg! 2 Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse!

Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1. Mos 12,1-3Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!