Bibelen - Guds Ord er levende!   
    Søk i våre sider:
Forsiden abcomdetviktigste BBIF info, møter mv Aktuelt I Bibelens lys Bibelundervisning - taler Guds land og Guds folk Israel i Bibelen Purim festen Rosh Hashanah Yom Kippur Succot Løvhyttefesten Chanukka Erstatningsteologi replacementth Israel Kristen sang og musikk Diverse - apologetikk Advarsel villfarelse Ungdom Hands of Mercy SHALOM Norges Bibelkirke 
 
Forsiden > Aktuelt > I Bibelens lys > Yom Kippur

Yom Kippur - Forsoningsdagen

Ti dager etter Rosh Hashana:

3. Mosebok kap 16: Dette skal være en evig lov for dere:

I den sjuende måneden, på den tiende dag i måneden,  da skal dere faste og ikke gjøre noe arbeid, verken den innfødte eller den fremmede som bor blandt dere.

For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder.

Yom Kippur scapegoat etc

Les om Yom Kippur høytiden i dagens Israel her.

Les om messianske (Jesus-troende) jøders beskrivelse av Yom Kippur her (engelsk)

Anbefaling for Yom Kippurhøytiden: Les 3 Mosebok kap 16 og Hebreerbrevet kap 7-10!

Hebreerbrevet kap 7: 24 men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid, 25 og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

26 For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene 27 en som ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frembære offer for sine egne synder, derefter for folkets; for dette gjorde han en gang for alle da han ofret sig selv. 28 For loven innsetter til yppersteprester mennesker som har skrøpelighet, men edens ord, som kom efter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet

Hebreerbrevet kap 9:

11 Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennem det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning, 12 og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. 13 For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet, 14 hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

Hebreerbrevet kap 10:

For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.

2 Ellers vilde de jo ha ophørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger vilde ha synder på samvittigheten når de en gang var renset. 3 Men ved dem kommer hvert år en minnelse om synder; 4 for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.

5 Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig;

6 brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til.

7 Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om mig - for å gjøre, Gud, din vilje.

8 Idet han først sier: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer vilde du ikke ha og hadde du ikke lyst til - og de bæres dog frem efter loven - 9 så har han derefter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort for å innsette det annet, 10 og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.

11 Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder; 12 men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høire hånd, 13 og nu venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter; 14 for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. 15 Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt:

16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,

17 og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu.

18 Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd.Sola Scriptura - Sola Gratia - Sola Fide - Soli Deo Gloria!